தேவாலயம் தகர்ப்பு | சீறி பாய்ந்த வைகோ | ஆலயம் மீண்டும் கட்டப்படுமா?


தேவாலயம் தகர்ப்பு 
சீறி பாய்ந்த திரு. வைகோ 
ஆலயம் மீண்டும் கட்டப்படுமா?

CSI Emmanuel Church was dedicated to Lord in the year 1968 with few believers and has grown tremendously in strength, size and faith .

Chennai: A portion of CSI Emmanuel Church in Anna Nagar was demolished by Tamil Nadu Public Works Dept earlier today. Priest Sam Raj Kumar says,"it's a 50-yr-old church. Madras HC was yet to announce judgement on its demolition but it was demolished without any prior information"