முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன்


Glory to God Our Lord Jesus Christ Forever.

1.தலை:
கர்த்தர் என் தலையை  எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்கிறார் (சங்23:5)

2. முகம்:
கர்த்தர் அவர் முகத்தை என் மேல் பிரகாசிக்கச் செய்கிறார் (எண்6:25)

3. நெற்றி:
கர்த்தர் என் நெற்றியில் அவருடைய நாமத்தை தரிப்பித்திருக்கிறார் (உபா28:10)

4. கண்:
கர்த்தர் என் கண்களைக் கண்ணீருக்குத் தப்புவிக்கிறீர் (சங்116:8)

5. செவி:
கர்த்தர் நான் கேட்கும்படி என் செவிகளைக் கவனிக்கச் செய்கிறார். (ஏசா50:4)

6. வாய்:
கர்த்தர் என் வாயை நன்மையால் திருப்தியாக்குகிறார் (சங் 103:5)

7. உதடுகள்:
கர்த்தர் என் உதடுகளைப்  பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். (ஏசா6:7)

8. நாவு:
கர்த்தர் எனக்கு கல்விமானின் நாவைத் தருகிறார். (ஏசா50:4)

9. கழுத்து
கர்த்தர் கழுத்திலிருந்து என் நுகத்தை நீக்குகிறார். (ஏசா10:27)

10. தோள்:
கர்த்தர் என் தோள்களை சுமைக்கு விலக்குகிறார் (ஏசா10:27)

11. கை:
கர்த்தர்  என் கைகளின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் (சங்128:2)

12. விரல்கள்:
கர்த்தர் என் விரல்களை யுத்தத்திற்குப் பழக்குவிக்கிறார் (சங்144:1)

13 மார்பு:
கர்த்தர் எனக்கு நீதியின் மார்க்கவசத்தைத் தருகிறார். (எபே6:14)

14. வயிறு:
கர்த்தர் என்னைத் திருப்தியாகப் போஷிக்கிறார் (நீதி13:25)

15. முதுகு:
கர்த்தர் என் பாவங்களை எல்லாம்  அவர் முதுகுக்குப் பின்னாக
எறிந்துவிட்டார்.
ஸ்தோத்திரம்.(ஏசா38:17)

16.இடுப்பு:
கர்த்தர்எனக்கு சத்தியம்
என்னும் அரைக்கச்சையை உடுத்துவிக்கிறார்.
ஸ்தோத்திரம்(எபே6:14)

17. முழங்கால்:
கர்த்தர் என் முழங்கால்களை அவருக்கு முன்பாக முடங்கச் செய்கிறதற்காக n(ஏசா45:23)

18. கால்கள்:
கர்த்தர் என் கால்களை
இடறலுக்குத் தப்புவிக்கிறீர் ஸ்தோத்திரம்.(சங்116:8)

19.பாதம்
கர்த்தர் என் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்குத் தூதர்களைத்  தம் கைகளில் சுமந்து போகச் செய்கிறார் (சங்91:12)

20. எலும்பு:
கர்த்தர் என் எலும்புகளையெல்லாம் நிணமுள்ளதாக்குகிறார் (ஏசா58:11)

21.மாமிசம்:
கர்த்தர் என் மாமிசத்தை நம்பிக்கையோடே தங்கி யிருக்கச் செய்கிறார் (சங்16:9)

22. ஆத்துமா:
கர்த்தர் என்ஆத்துமாவை மரணத்துக்குத் தப்புவித்தார். (சங்116:8)

23.இருதயம் :
நான் உம்முடைய கிருபையின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன், உம்முடைய இரட்சிப்பினால் என் இருதயம் களிகூரும். (சங் 13:5)

24. ஆவி :
மனுஷருடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாயிருக்கிறது: அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகளையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும். (நீதி 20:27)

25. சிந்தை :
கிறிஸ்து இயேசுவிலிருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்கக்கடவது. (பிலி 2:5)

   தேவரீர்  என் ஆவி,ஆத்துமா,சரீரம் முழுவதும் உமக்கே சொந்தம் .எனக்காய் ஜீவனைக் கொடுத்த தேவனே,உமக்கே என்னை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஆமென்.

No comments