தயவு செய்து தவறான உபதேசத்தை மட்டும் திறமையாக சுட்டிகாட்டுங்கள். ஆனால் அந்த நபரை (அ) ஊழியனை திறமையாக திட்ட மதிப்புக் குறைவான வார்த்தைகளை பொது இடத்தில் பயன்படுத்தாதீர்கள்.  "இயேசு எதிரியை "யூதாஸ் காரியேத்தை" பொது இடத்தில் சிநேகிதனே என்று அழைத்தார். மன்னிக்கவும்.

Pages