middle ad

தயவுசெய்து முழுமையாக வாசிக்கும்படி வருந்திகேட்கிறேன்.
***************************************
எண் அடிமைத்தனம் ஆரம்பமாகிவிட்டது.
A - 1,  B - 2,  C - 3,  D- 4,  E - 5,  F- 6 ,  G - 7,  H- 8 ,  I - 9,  J- 10,  K - 11 ,  L - 12,  M - 13,  N - 14,  O- 15,  P - 16,  Q - 17,  R- 18,  S - 19,  T - 20,  U- 21,  V - 22,  W - 23,  X - 24,  Y - 25,  Z - 26.

COMPUTER   =   C -3x6  =  18,
                           O -15x6  =  90
                           M -13x6 = 78
                           P -16x6  =  96
                          U -21x6  =  126
                          T - 20x6 =  120
                          E - 5x6    =  30
                         R -18x6   = 108
                                          ----------
               COMPUTER     =  666
                                         -----------
இதிலே ஞானம் விளங்கும்; அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தைப் புத்தியுடையவன் கணக்குப் பார்க்கக்கடவன்; அது மனுஷருடைய இலக்கமாயிருக்கிறது; அதினுடைய இலக்கம் அறுநூற்றறுபத்தாறு (666). வெளி : 13: 18

ஏன் 6 என்ற எண்ணால் COMPUTER- என்ற வார்த்தைப் பெருக்கப்பட்டது ???

6 - மனுஷனுடைய இலக்கமாயிருக்கிறது.
6-ம் நாள் மனுஷன் உண்டாக்கப்பட்டான்.
6 அறிவு படைத்தவன் மனுஷன்.

இன்று Computer வழியாகத்தான் அனைத்தும் இயங்குகின்றன.

மேலும் மனிதன் எண்களால் அறியப்படுகிறான்.
கதவு எண் -
Pin Code -
தொலைபேசி எண் -
அலைபேசி எண் -
ஓட்டுனர் உரிமம் எண் (Iicense No) -
Bank Account No-
Passport No-
ATM No-
Ration Card No-
Gas No-
EB No-
PAN No-
PF No-

இவைகளெல்லாம் ஒன்றாய் உள்ளடக்கிய
Aadhar எண்ணுக்கு கீழே மனுஷன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளான்.

இந்த எண்களெல்லாம் இனி Computer மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

இந்த Computer கட்டுப்படுத்த எளிமையாக இருக்க மனுஷனுடைய கை அல்லது நெற்றியில் ஒரு சிறிய வடிவிலான Chip ஒன்று பொருத்தப்பட உள்ளது.

இப்பொழுது ஆதார் எண் மாற்றப்பட்டு 16 இலக்க எண் கொடுக்கப்பட போகிறது ( Like Barcode number which can be used for scanner). Refer News.  

கட்டுப்படுத்த என்ற நிலை மாறி கண்காணிக்க என்ற நிலை உருவாகும்.
அப்பொழுதுதான் மனிதன் எண்களால் அடிமைப்பட்டோம் என்பதை உணருவான்.
அதுவரை அது நலமாகவே தோன்றும்.

தெய்வத்தின் Judgement-க்கு முன் இந்த முழு உலகமும் அந்திகிறிஸ்துவின் (சாத்தான்-The greatest deceiver) கட்டுபாட்டில் வரும் என்று வேதம் (Bible ) 2000 வருடத்துக்கு முன்பே கூறியுள்ளது. ஆனால் இவைகள் நடப்பதற்கு முன்பு இயேசுகிறிஸ்துவின் இரகசிய வருகை இருக்கும்.

இது உண்மை சத்தியம். தற்சமயம் முழு உலகமும் ஆயத்தமாக உள்ளது.

இதை தடுக்க முடியாது. ஆனால் தப்பிக்கலாம்.

எப்படி?

மனந்திரும்புங்கள். உங்கள் பாவங்களுக்காக இயேசுகிறிஸ்து சிலுவையில் இரத்தம் சிந்தி மரித்தார். நம் பாவங்களுக்கான மன்னிப்பு அவரிடம் மட்டுமே உண்டு. அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கரத்தில் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுத்தால், அவர் வருகையில் மீட்கப்படுவீர்கள். நித்திய பரலோக பாக்கியம் உண்டு. இதை நிராகரிப்பவர்கள் யாவரும் நித்திய நரகத்தை அடைவார்கள் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது.

இது மதப் பிரச்சாரம் அல்ல.
சத்திய வேத வார்த்தை.
இந்த கடைசி காலத்தில் நிறைவேறுகிறது.
மறுபடியும் சொல்கிறேன் எண் அடிமைத்தனத்தை தடுக்க இயலாது. ஆனால் தப்பிக்கலாம்.
----------------------------------------------------------------------------
மேலும் அறிய வேண்டியவை;
Santa Claus = 666
Notice: - Antichrist means in place of, or instead of Jesus Christ by definition. So in light of end time Bible prophecy Santa Claus being used as a replacement for the real reason for Christmas, which is Jesus' birth and God's gift to mankind then a 666 calculation result is quite relevant. Of course Satan Claus is not the future Antichrist but Santa Claus is the result of the spirit of Antichrist that is in the world.

Digital ID Chip=666
Bio Implant=666
E-Identity = 666
Mark of Beast=666
Satan's RFID = 666
RFID Body Tag = 666
RFID Scanner = 666
Image of Satan=666
Satanic Mark=666
Satan Cult = 666
Satanic magick = 666
Satan's Seal = 666
Zodiac Wheel = 666
Wiccan pagans = 666
Papal State = 666
Vatican Hill=666
Fatima Miracle=666
Islamic Lies = 666
Sharia Laws=666
Kissinger=666
Sorceries=666
Necromancy=666
Witchcraft=666
Verishield=666
Mondex Chip=666
Monsanto=666
Vaccination=666
Receive a mark=666
Sheol Devil=666
End Time Alien=666 (Aliens are really fallen angels)
Gray Aliens=666
Spacecrafts=666
Lustful=666
Confucius=666
Corrupt=666
Insanity=666
Horrors=666
Treacheries=666
Slaughter=666
Computer=666
Monetary=666
False Market=666
Illusion=666
Book of the Dead=666
Geneticist=666
Quarrels=666
Fallen Church=666

Similar Videos