middle ad

ஊழியர்களுக்கு சில யோசனைகள்.

🙂 *தங்கள் சபையில் பிரசங்கம்பண்ண வெளியில் இருந்து பிரசங்கியார்களை அழைக்கும் ஊழியர்களுக்கு சில யோசனைகள்.* 🙂

🍀 *நன்கு ஜெபித்து, தேவநடத்துதலின்படி* பிரசங்கியாரை முடிவுசெய்யுங்கள்.

🍀 சபையாரை பரவசப்படுத்துகிற பிரசங்கிகளை அல்ல. *பக்திவிருத்தியடைய செய்கிற (எபேசி.4:12) பிரசங்கிகளை அழைப்பதில்* கவனமாக இருங்கள்.

🍀 நீங்கள் அழைக்கிறவர் *தேவவசனத்தைக் கலப்பாய்ப் பேசாமல், துப்புரவாகவும், தேவனால் அருளப்பட்டபிரகாரமாகவும், கிறிஸ்துவுக்குள் தேவசந்நிதியில் பேசுகிற*
(2கொரிந்.2:17),  மனுஷருக்கு அல்ல, தங்கள் இருதயங்களைச் சோதித்தறிகிற *தேவனுக்கே பிரியமுண்டாகப் பேசுகிற (1தெசலோ. 2:4) பிரசங்கிதானா* என்று முன்பே நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

🍀 கூட்டம் நடத்துவதை முடிவுசெய்துவிட்டால், *ஜெபித்து, உடனடியாக நல்ல பிரசங்கியாரிடம்* தேதி வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.

🍀 கூடுமானவரை அவர் வந்துப் போவதற்கு வசதியாக *முன்கூட்டியே பேருந்தையோ, தொடர்வண்டியையோ பதிவுசெய்து* கொடுத்துவிடுங்கள்.

🍀 கூட்டத்திற்கான தேதியில் மாற்றம் செய்தாலோ, அல்லது கூட்டத்தை ரத்துசெய்யும் சூழல் ஏற்பட்டலோ, *அதை உடனடியாக பிரசங்கியாருக்கு தெரியப்படுத்த* கவனமாக இருங்கள்.

🍀 உங்கள் *சபையாரின் ஆவிக்குரிய நிலை, ஆவிக்குரிய தேவைகள்* இவைகளைப் பற்றி பிரசங்கியாரிடம் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

🍀 உங்கள் அபிலாசைகளுக்கு ஏற்றவாரு மக்களை மாற்ற பிரசங்கியாரைக் கேட்டுக்கொள்ளாமல், *தேவசித்தம் செய்கிறவர்களாய் சபையாரையும், உங்களையும் மாற்றத்தக்க செய்தியோடு* வரும்படிக்கு பாரப்படுத்துங்கள்.

🍀 வருகிற பிரசங்கியார் *தேவனுடைய தூதுவன். எனவே அவரை சரியான கனத்தோடு* நடத்துங்கள்.

🍀 அவருடைய *உடல்நலன் மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்ககளைத்* தவிர்க்கப்பாருங்கள்.

🍀 வருகிறவர் நன்கு *ஜெபிக்க, வேதத்தை தியானிக்க,  ஓய்வெடுக்கத்தக்க இடத்தை* ஏற்படுத்திக்கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும்.

🍀 சில பிரசங்கியார்கள் தங்கள் உடல் நலத்தினிமித்தம், சில உணவை தவிர்க்கலாம். *எனவே, முன்பாகவே அவருடைய உணவுமுறைகளைப் பற்றி* விசாரித்துக்கொள்வது நலம்.

🍀 உடை மற்றும் வேறுசில காரியங்களில் *நீங்கள் சில விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறவர்களானால்,* அதை பிரசங்கியாருக்கு முன்னவே தெரியப்படுத்திவிடுங்கள்.

🍀 பிரசங்கியாரரோடு *மிகுந்த அன்புடனும் மரியாதையுடனும்  ஐக்கியம் பாராட்டுங்கள்.* தனது குடும்பத்தாரோடு இருப்பது போன்று அவர் உணரும்படிச் செய்யுங்கள்.

🍀 கூட்டம் நடத்தும் இடத்திற்கு தூரத்தில்  அவரைத் தங்கவைத்திருப்பீர்களானால், *கூடுமானவரை அவர் சிரமமின்றி வந்துசெல்லும்* வசதியை செய்துகொடுங்கள்.

🍀 வருகிற பிரசங்கியார் உயரம் குறைந்தவராக இருப்பாரானால், உங்கள் உயரமான பிரசங்கப்பீடத்தில் *மக்களை அவர் இடையூறு இல்லாமல் பார்க்கத்தக்கதாக, அவர் நிற்க* ஒரு  பலகையை ஏற்பாடு செய்யுக்கள். அல்லது பிரசங்கப்பீடத்தை அகற்றிவிட்டு, *அவருக்கு முன்பாக பொருத்தமான ஒரு மேசையை* போடுங்கள்.

🍀 பிரசங்கியார் குடிப்பதற்கு *மறவாமல் நல்ல தண்ணிர்* வையுங்கள்.

🍀 கூடுமானவரை *பிரசங்கியாரின் தொண்டையைப் பிடிக்காத மைக்* ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.
*பாடல் மற்றும் செய்தி தெளிவாகக் கேட்கத்தக்கதாக* நல்ல ஔிப்பெருக்கியை ஏற்பாடு செய்துகொள்ளுதல் நலம்.

🍀 செய்திவேளையில் ஜனங்கள் அடிக்கடி வெளியே எழுந்து சென்றும், ஒருவருக்ககொருவர் பேசியும் *பிரசங்கியாரை தொந்தரவு செய்யாதபடிக்கு,* முன்னதாகவே சபையாருக்கு ஆலோசனை சொல்லிவையுங்கள்.

🍀 பாடல், ஆராதனையை அதிகநேரம் இழுத்துவிட்டு, *செய்திக்கு நேரத்தை சுருக்கிக் கொடுத்து பிரசங்கியாரை பதற்றப்படுத்தாமல், செய்தியளிப்பதற்குப் போதுமான* நேரத்தை அவருக்குக் கொடுங்கள்.

🍀 *எவ்வளவு நேரம் பிரசங்கிக்கவேண்டும், எப்பொழுது பிரசங்கத்தை முடிக்கவேண்டும்* என்று பிரசங்கியாரிடம் முன்னதாகவே சொல்லிவிடுங்கள். *நீங்கள் சொன்ன சரியான நேரத்தில் பிரசங்கியாரிடம் மைக்கைக் கொடுக்க* முயற்சிசெய்யுங்கள்.

🍀 பிரசங்கத்திற்கு முன்பு சபையாரை திட்டி *அவர்களின் மனநிலையை பிரசங்கத்தைக் கேட்கக்கூடாதபடிக்கு கெடுக்காதபடிக்கும்,* பிரசங்கத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் ஒரு பிரசங்கத்தை செய்து, *ஏற்கனவே அவர்கள் கேட்டப் பிரசங்கத்தை மறக்கடித்துவிடாதபடிக்கும்* கவனமாக இருங்கள்.

🍀 பிரசங்கியாரின் பிரசங்கத்தில் ஏதாகிலும் *பிழையிருக்குமானால், அன்புடனும் மரியாதையுடனும் அவரிடம் தனிமையில் எடுத்துச்சொல்லி,* அடுத்த பிரசங்கத்திற்கு முன்பு *அவரே  ஜனங்களிடம் தனது பிழையை திருத்திசொல்ல* கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

🍀 நீங்கள் அழைத்திருக்கிற பிரசங்கியார் *உங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கிறபடியால், மக்கள் அவரிடம் பேசாதபடிக்கு தடைச்சுவராக இருக்காதீர்கள்.* தடைசெய்தால் சபையார் உங்ளைக்குறித்து தப்பான எண்ணம் கொள்ளக்கூடும்.

🍀 பிரசங்கியாரை உட்காரவைத்துவிட்டு, *நீங்களே ஜனங்களுக்கு ஜெபிக்கும் அநாகரீகத்தைத் தவிர்த்து,* பிரசங்கியாரை ஜெபிக்கக் கேட்டுக்கொள்ளங்கள். *அவருடைய செய்தியோடு கிருபையும் சபையாருக்கு* பிரயோஜனப்படட்டும்.

🍀 பிரசங்கியாரிடம் ஜெபித்துக்கொள்கிற விசுவாசிகள் *அவரிடம் என்னப் பேசுகிறார்கள், அவருக்கு எவ்வளவு காணிக்கைக் கொடுக்கிறார்கள் என்று கண்கொத்திப் பாம்பாக* கவனித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள். *இதை கவனிக்கும் விசுவாசிகளின் நல்லெண்ணத்தை* நீங்கள் இழக்கக்கூடும்.

🍀 பிரங்கியாரின் மூலம் *ஆவியானவர் விசுவாசிகளின் தவறுகளை கண்டித்துப் பேசும்போது* சந்தோஷப்படும் நீங்கள், *உங்கள் தவறுகளையும் சுட்டிக்காட்டும்போது, பிரசங்கியாரை ஐயப்படவும், அவர்மேல் கோபப்படவும் வேண்டாம்.*
ஜனங்கள் மனந்திரும்பிவிட்டு, *நீங்கள் மனந்திரும்பாமல்போனால்,* சிறிது காலத்திற்குப்பின் *அவர்கள் பழைய நிலைக்கே* வந்துவிடுவார்கள்.

🍀 ஜெபித்துக்கொண்ட ஜனங்களில் சிலர் *பிரசங்கியாருக்குக் கொடுத்த காணிக்கைகளை மனதில்வைத்து, நீங்கள் அவருக்குக் கொடுக்கும்படி நிர்ணயித்திருந்த காணிக்கையில் கைவைப்பது* அநியாயம்! விசுவாசிகள் *உங்கள் பணத்திலிருந்தோ, நீங்கள் கொடுக்க வைத்திருந்த காணிக்கையிலிருந்தோ* எடுத்துக் கொடு்க்கவில்லையே. *மேலும் நீங்கள் குறைக்கும் கணிக்கையைவிட அவர்கள் பிரசங்கியாருக்குக் குறைவாகவும்* கொடுத்திருக்கக்கூடும்.

🍀 எத்தனைப் பிரசங்கம்? எவ்வளவு நேரம் பண்ணினார்? என்று கணக்குப்பண்ணி காணிக்கைக் கொடாதீர்கள். *பிரசங்க ஆயத்தத்திற்கும், அதற்காய் ஜெபிக்கவும் அவர் செலவழித்த நாட்களையும், நேரத்தையும் அவருடைய பிரயாண தூரத்தையும், அதற்கான அவருடைய செலவுகளையும்* மனதில்வைத்து காணிக்கைக்கொடுங்கள். *கொடுக்கிற நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பிரசங்கியாரும் மகிழத்தக்கதாக* காணிக்கைக் கொடுத்தனுப்புங்கள். *திருவசனத்திலும் உபதேசத்திலும் பிரயாசப்படுகிற ஊழியரை இரட்டிப்பான கனத்திற்கு (கவனிப்புக்கு) பாத்திரராக* எண்ணவேண்டும். 
(1தீமோத்.5:17)

🍀 நீங்கள் உண்மயிலேயே கஷ்டப்படுகிறவராக இருந்தால், உங்கள் நிலையை *பிரசங்கியாரை அழைக்கும்போதே அவரிடம் சொல்லிவிடுங்கள்.*
அப்படியிருந்தும் வருகிற பிரசங்கியார்கள் அநுசரித்துப்போவார்கள். *ஆனால் கொடுக்க நல்ல திராணியிருந்தும் பிசிணித்தனம்பண்ணாதிருங்கள்.*
"நியாயசாஸ்திரியகிய சேனாவுக்கும் அப்பொல்லோவுக்கும் *ஒரு குறைவுமில்லாதபடிக்கு அவர்களை ஜாக்கிரதையாய் விசாரித்து வழிவிட்டனுப்பு"*
(தீத்து 3:13) என்கிற தீத்துவுக்கான  பவுலின் ஆலோசனை உங்களுக்கும்தான்.

🍀 நீங்கள் அழைத்தவர் கண்டிப்பான பிரசங்கியாராக இருந்தாலும் *உண்மையும் உத்தமமுமான ஊழியரை* விட்டுவிடாதீர்கள்.

🍀 அப்படிப்பட்ட *ஒரு நல்ல ஊழியரை உங்கள் சபைக்கு அனுப்பிவைத்த தேவனுக்கு சபையாரோடு* ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள்!

கர்த்தர் உங்கள் ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!!

- *தேவனுடைய ஊழியன்....*
Similar Videos