சகரியா செய்தது சரியா?

தாத்தா என்று அழைக்கப்பட்டவர்
அப்பா என்ற அந்தஸ்த்தைப்
பெறமுடியுமா? சகரியா செய்தது சரியா?