உடன்படிக்கை பெட்டியின் தேவ ரகசியம்

மாறாத உடன்படிக்கையை நம் தேவன் பண்ணுகிறவராகையால் பழைய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கும், புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் சம்பந்தம் உண்டு.. உடன்படிக்கை பெட்டியில் உள்ள மூன்று பொருட்களுக்கான வேத விளக்கம் வருமாறு, 1) துளிர்த்த கோல் – மற்ற கோள்களுக்கு மத்தியில் துளிர்த்து தேவ … Read More