யார் இயேசுவோடிருக்க முடியும்? யாருக்கு அவரால் ஊழியம் தரமுடியும்?

யார் இயேசுவோடிருக்க முடியும்?யாருக்கு அவரால் ஊழியம் தரமுடியும்? பிசாசுகள் நீங்கின மனுஷன் அவரோடேகூட இருக்கும்படி உத்தரவு கேட்டான் (லூக்கா 8:38)பிசாசுகள் நீங்கினால்தான் நாம் அவரோடிருக்கமுடியும் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது. பிசாசுகள் நீங்கினவனுக்குத் தான் ஆண்டவர் ஊழியம் தந்து, ஊழியக்காரனாக ஏற்படுத்துகிறார். இயேசு … Read More

இந்தியாவில் மத பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன?

இந்தியாவில் மத பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன? ஒரு அலசல்.. நம் நாட்டை பொறுத்தமட்டில் இலக்கியங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் காவியங்கள் மற்றும் கதைகள் இவற்றிற்கு பஞ்சம் இல்லை. இலக்கியங்கள் இலக்கியங்களாகவும், புராணங்கள் புரணங்களாகவும், இதிகாசங்கள் இதிகாசங்களாகவும், காவியங்கள் காவியங்களாகவும், கதைகள் கதைகளாகவும் இருக்கும் … Read More

குடும்ப வாழ்வில் வெற்றி இல்லாததற்கு காரணம்?

குடும்ப வாழ்வில் வெற்றி இல்லாததற்கு காரணம் தேர்ந்தெடுப்பு தவறானதே காரணம்… ஏற்ற துணையை தேடாமல்சொந்த ஜாதியை தேடியது. இரட்சிப்பை பார்க்காமல்கண் இச்சையை நிறைவேற்றியது. ஜெபித்து முடிவு எடுக்காமல்சுயமாக முடிவெடுத்தது. தேவ சத்தம் கேட்காமல்மனித சத்தம் கேட்டது. ஆவியில் முடிவெடுக்காமல்மாம்சத்தில் முடிவெடுத்தது. குணத்தை … Read More

எவ்வாறு உணவு உண்ண வேண்டும்?

1) ஸ்தோத்திரம் செய்து (நன்றி செலுத்தி) உணவு உண்ண வேண்டும் – 1 தீமோ 4:3,4, ரோ 14:6 2) ஜெபித்து உண்ண வேண்டும் – மத் 6:11 2) கர்த்தருக்கென்று புசிக்க வேண்டும் – ரோ 14:6 3) சகோதரனுக்கு … Read More

தேவ பிள்ளைகள் எவ்வாறு உணவு உண்ண கூடாது

1) பெருந்தீண்டி (அளவுக்கு அதிகமாக, வயிறு Full ஆக) கூடாது – லூக் 21:34. பசி எடுத்தால் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும். கையில் பணம் இருக்கிறது என்பதற்காக கண்டதையும் வாங்கி சாப்பிட்டு வயிற்றை நிரப்ப கூடாது. 2) வெறிக்க (வெறியோடு) உண்ண … Read More