தவறான இடங்களில் இருந்த ஊழியர்கள்

… என் பிதாவுக்கடுத்த வைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறியீர்களா. (லூக் 2 : 49) சில தேவ ஊழியர்கள் தவறான இடங்களில் காணப்படுகிறார்கள். இயேசுவின் தாயார் இயேசுவை சிறுவயதில் தேடி எருசலேம் வருகிறார்கள். அப்போது இயேசு சொன்ன வார்த்தைதான் மேல் … Read More

பிரசங்கம் – ஜாக்கிரதை!

ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடே சம்பந்தப்படுத்திப் பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும். ஆசீர்வாத மழையைப் பற்றி ஆதி அப்போஸ்தலா்கள் பிரசங்கம் செய்யவில்லை. பரிசுத்த வாழ்க்கை நடத்தி, பரலோக இராஜ்யம் எப்படிப் போக முடியும் என்பதைக் குறித்துப் பிரசங்கம் செய்தார்கள். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வசனங்களை வாசித்துப் பாருங்கள். … Read More