என்று தணியுமோ இந்த கொரோனாவின் தாக்கம்

Share this page with friends

அறியாமலும் உணராமலும்
அந்தகாரத்தில் நடக்கிறவர்களை
நினைக்கும்போது
என் எண்ணத்தில் உதித்ததை
எழுதுவது என் மேல் விழுந்த கடமை

தானியம் தின்ன
தரைக்கு வரும் பறவைகள்
கொத்தி கொத்தி தின்று
வயிற்றை நிரப்பிக்கொள்கின்றன
தரையில் வாழும் மனிதனோ
அவ்வப்போது ஏற்படும்
மாற்றங்களாலும்
மன அதிர்வுகளாலும்
முட்டி முட்டி அழுது
குழப்பம் என்கிற குடிநீரை
குடித்துக்கொண்டிருக்கிறான்

என்று தணியுமோ இந்த
கொரோனாவின் தாக்கம்

என்று மாறுமோ இந்தத்
தடையும் தட்டுப்பாடுகளும்

இயல்பு வாழ்கைக்குத் திரும்ப
ஜெபித்துக்கொண்டிருக்கும்
இந்தியக் குடிமகன்


பாஸ்டர் ஜே.இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்,
ஜீவதண்ணீர் ஊழியங்கள், மதுரை -14


Share this page with friends

You may also like...